Legislativní podklady

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

MyProm s.r.o.

se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 04543513

DIČ: CZ04543513 (plátce DPH)

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249416

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

https://myprom.cz/.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, nájemní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://myprom.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. V případě, že je předmětem smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí služby, uplatní se přednostně čl. 13 těchto obchodních podmínek s tím, že zbývající část těchto obchodních podmínek se použije přiměřeně. Je-li v těchto obchodních podmínkách používán termín „zboží“, pak tento termín zahrnuje i služby, ledaže z daného ustanovení či kontextu plyne jinak.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude oznámena vložením nového znění obchodních podmínek na webové stránce. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním obchodních podmínek platných ke dni jejího uzavření. Je-li předmětem smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím opakované plnění stejného druhu, má kupující právo změny odmítnout do 30 dnů od jejich oznámení kupujícímu a může z tohoto důvodu smlouvu písemně vypovědět ve 2 měsíční výpovědní lhůtě, jež počne běžet ode dne doručení výpovědi prodávajícímu.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do        elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  3.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  3.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6209624399/0800, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

  3.1.3. platební kartou prostřednictvím platebního systému provozovaného na webové stránce a případně i jiným způsobem, který platební systém umožňuje.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li v potvrzení objednávky či kupní smlouvě uvedeno jinak.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v písemné podobě spolu se zakoupeným zbožím.

3.9. Kupující souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur (případně i dobropisů či zálohových faktur) v elektronické formě na e-mailovou adresu pro tento účel kupujícím zvolenou a prohlašuje, že tuto emailovou adresu aktivně užívá.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Tento článek 4 obchodních podmínek se nevztahuje na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Jestliže kupující uvede v rámci objednávky či v kupní smlouvě IČ nebo DIČ, má se za to, že kupní smlouvu uzavírá jako podnikatel.

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

  4.2.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  4.2.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  4.2.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a

  4.2.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

  4.3.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

  4.3.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

  4.3.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

4.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný zde: https://drive.google.com/file/d/1H6ontnu75vX85BBDUu4eiXnjEhwAwUBR/view?usp=sharing. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@myprom.cz.

4.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal; jestliže kupující zaplatil kupní cenu jinak, než bezhotovostním převodem ze svého bankovního účtu, vrátí prodávající peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet, který kupující prodávajícímu písemně sdělí, nebo v hotovosti po vzájemné domluvě v sídle prodávajícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

4.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.10. Prodávající je mimo případů stanovených zákonem oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu zjevné chyby v ceně předmětu plnění, vyprodání zásob, nedostupnosti předmětu plnění, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel předmětu plnění přerušil / omezil / zastavil výrobu nebo dovoz předmětu plnění. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení a vrátí mu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem na bankovní účet kupujícího.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující věc při dodání a ani v dodatečně poskytnutém termínu pro převzetí, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý den uskladnění. Věc bude prodávající skladovat maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si kupující věc ani po uplynutí doby 6 týdnů, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody způsobené prodlením kupujícího s převzetím předmětu plnění a úhradu skladného.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.5. Případné dodací lhůty uváděné prodávajícím jsou vždy pouze informativní.

5.6. Náklady za dopravu nese kupující, není-li prodávajícím uvedeno jinak. V případě objednání maturitních šerp, stužek, skleniček a dalších produktů si je kupující vědom a souhlasí, že standardní doba výroby je zpravidla 3 týdny mimo sezónu (leden – srpen) a 4 týdny v sezóně (září – prosinec) od schválení grafického návrhu.

5.7. Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění přijmout.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

  6.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

  6.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

  6.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

  6.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  6.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

  6.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

  6.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

6.5. Ustanovení čl. 6.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

6.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

6.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 6.3 a čl. 6.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

  6.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

  6.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

6.9. Ustanovení čl. 6.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

6.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 6.8.1 a čl. 6.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

6.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

6.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

6.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  6.14.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 6.13 obchodních podmínek,

  6.14.2. se vada projeví opakovaně,

  6.14.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

  6.14.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 6.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

6.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

6.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

6.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 6.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně v sídle prodávajícího či elektronickou poštou na adrese info@myprom.cz.

6.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

6.23. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost. V takovém případě je kupujícímu poskytnut záruční list. Kupující bere na vědomí, že záruční list může být také součástí daňového dokladu.

6.24. Kupující a prodávající se dohodli, že v případě koupě použité věci se v souladu s § 2168 občanského zákoníku doba pro vytknutí vady zkracuje na dobu jednoho roku.

7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@myprom.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“ dostupného zde: https://myprom.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. MATURITNÍ ŠERPY

10.1. Tento článek se uplatní v případě, že kupující u prodávajícího objednává (kupuje) maturitní šerpy.

10.2. V rámci výběru specifikace maturitních šerp na webové stránce má kupující možnost si zvolit různé varianty potisku, sešití, délky, ozdob apod. Stejně tak má možnost si zvolit expresní dodání. Informace o cenách (příplatcích) jsou dostupné na webové stránce.

10.3. Kupující bere na vědomí, že maturitní šerpy jsou zbožím, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, a proto nemá v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy.

10.4. Poté, co prodávající obdrží objednávku kupujícího na dodání maturitních šerp, zašle prodávající kupujícímu nezávazné potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající následně zpravidla do 48 hodin zašle kupujícímu návrh grafického zpracování maturitních šerp. Kupující je povinen prodávajícímu sdělit, zda s grafickým návrhem souhlasí, či nikoliv. Teprve od okamžiku, kdy kupující odsouhlasí grafický návrh, se objednávka stává závaznou a prodávající je povinen maturitní šerpy dodat.

10.5. Kupující dále bere na vědomí, že standardní doba dodání maturitních šerp je zpravidla 3-4 týdny od schválení grafického návrhu.

10.6. Kupující rovněž bere na vědomí, že v případě objednávky méně jak 15 kusů maturitních šerp se uplatní zvláštní příplatkový ceník, který je dostupný na webové stránce.

11. MATURITNÍ SKLENIČKY

11.1. Tento článek se uplatní v případě, že kupující u prodávajícího objednává (kupuje) maturitní skleničky.

11.2. V rámci výběru specifikace maturitních skleniček na webové stránce má kupující možnost si zvolit různé typy skleniček a pískování. Stejně tak má možnost si zvolit expresní dodání. Informace o cenách (příplatcích) jsou dostupné na webové stránce.

11.3. Kupující bere na vědomí, že maturitní skleničky jsou zbožím, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, a proto nemá v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy.

11.4. Poté, co prodávající obdrží objednávku kupujícího na dodání maturitních skleniček, zašle prodávající kupujícímu nezávazné potvrzení o přijetí objednávky. Prodávající následně zpravidla do 48 hodin zašle kupujícímu návrh grafického zpracování maturitních skleniček. Kupující je povinen prodávajícímu sdělit, zda s grafickým návrhem souhlasí, či nikoliv. Teprve od okamžiku, kdy kupující odsouhlasí grafický návrh, se objednávka stává závaznou a prodávající je povinen maturitní skleničky dodat.

11.5. Kupující dále bere na vědomí, že standardní doba dodání maturitních skleniček je zpravidla 3-4 týdny od schválení grafického návrhu.

11.6. Kupující rovněž bere na vědomí, že v případě objednávky méně jak 15 kusů maturitních skleniček se uplatní zvláštní příplatkový ceník, který je dostupný na webové stránce.

12. MATURITNÍ PLACHTA A ČERVENÝ KOBEREC

12.1. Tento článek se uplatní v případě, že kupující u prodávajícího objednává (pronajímá si) maturitní plachtu nebo červený koberec. Pronájem trvá 24 hodin, není-li stanoveno jinak.

12.2. Pronájem maturitní plachty nebo červeného koberce se řídí přijatou objednávkou, těmito obchodními podmínkami a zvláštním právním ujednáním nazvaným „Potvrzení o převzetí kauce“, které uzavírá prodávající s kupujícím.

12.3. Současně s nájemným je ze strany kupujícího hrazena kauce (jistota) ve výši uvedené v „Potvrzení o převzetí kauce“. Kupující bere na vědomí, že kauce slouží jako zajištění úhrad kupujícího souvisejících s pronájmem maturitní plachty či červeného koberce v souladu s ujednáními v „Potvrzení o převzetí kauce“.

13. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1. Použití tohoto článku: Tento článek se uplatní v případě, že je předmětem kupní smlouvy poskytnutí služby. Pro účely tohoto článku se kupní smlouvou rozumí smlouva o poskytování služeb.

13.2. Uzavření smlouvy: Kupující prostřednictvím webové stránky zašle prodávajícímu „nezávaznou poptávku“ na poskytnutí služby, na základě které prodávající odešle kupujícímu nabídku spolu se zálohovou fakturou ve výši 50 % ceny služby. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku uhrazení zálohy v plné výši. Do okamžiku uhrazení zálohy v plné výši není prodávající povinen plnit.

13.3. Storno: V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu odstupné (smluvní pokutu) ve výši 50 % ceny služby, ledaže je v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající je oprávněn započíst zálohu na odstupné.

13.4. Focení plesu: Cena za focení plesu je vždy uváděna za 1 maturitní třídu. Rozsah služby je vymezen dle zvoleného „balíčku“, přičemž podmínky jsou uvedeny na webové stránce. Fotografie z plesu jsou kupujícímu dodány zpravidla do 14 dnů od konání plesu. Po zaplacení zálohové faktury se spojí fotograf s kontaktní osobou kupujícího za účelem domluvení detailů (jako je např. čas příjezdu, místo, zadání apod.). K ceně služby je připočítávána cena dopravy ve výši 5,- Kč / km (po Praze zdarma), ledaže je na webové stránce uvedena cena vyšší.

13.5. Natáčení plesu: Rozsah služby je vymezen dle zvoleného „balíčku“, přičemž podmínky jsou uvedeny na webové stránce. Video z plesu je kupujícímu dodáno v termínu dle zvoleného „balíčku“. Po zaplacení zálohové faktury se spojí kameraman s kontaktní osobou kupujícího za účelem domluvení detailů (jako je např. čas příjezdu, místo, zadání apod.). K ceně služby je připočítávána cena dopravy ve výši 5,- Kč / km (po Praze zdarma), ledaže je na webové stránce uvedena cena vyšší.

13.6. Výzdoba sálu: Kupující si sestaví druh a rozsah objednávané výzdoby pomocí interaktivního formuláře (online kalkulátoru) na webové stránce: https://myprom.cz/vyzdoba-salu/. V den konání plesu dorazí designéři na místo v předem stanovený čas, s kontaktní osobou kupujícího se domluví na umístění objednaných druhů výzdoby. Služba je poskytována na míru v místě konání plesu.

13.7. Tiskoviny: Cena tisku je individuální a je určena podle objednávaného počtu výtisků a druhu materiálů. Po uhrazení zálohové faktury zašle prodávající kupujícímu do 14 dnů zpracovaný grafický návrh objednané služby včetně tiskových dat.

13.8. Moderátoři: Kupující si zvolí moderátora z dostupné nabídky. Po uhrazení zálohové faktury se moderátor spojí s kontaktní osobou kupujícího a domluví potřebné detaily (např. čas příjezdu, program, dobu moderování, speciální požadavky atd.). Kupující bere na vědomí, že každý moderátor má jiné požadavky (někdo chce zajistit mikrofon, někdo občerstvení atd.) a je na kupujícím, aby tyto požadavky (v přiměřeném rozsahu) zajistil.

13.9. Kapela: Kupující si zvolí kapelu z dostupné nabídky. Po uhrazení zálohové faktury se kapela spojí s kontaktní osobou kupujícího a domluví potřebné detaily (např. čas příjezdu, program, dobu hraní, speciální požadavky atd.). Kupující bere na vědomí, že každá kapela má jiné požadavky (technické zázemí, občerstvení atd.) a je na kupujícím, aby tyto požadavky (v přiměřeném rozsahu) zajistil.

13.10. Osvětlení a ozvučení: Rozsah služby je vymezen dle zvoleného „balíčku“, přičemž podmínky jsou uvedeny na webové stránce. Po uhrazení zálohové faktury se dodavatel spojí s kontaktní osobou kupujícího a domluví potřebné detaily. Kupující je povinen předat dodavateli služby veškeré potřebné informace nezbytné pro poskytnutí služby, a to včetně kontaktních údajů na správce / vlastníka sálu, kde se bude ples konat.

13.11. Fotokoutek: Objednáním služby fotokoutek se kupující zavazuje k tomu, že na daném plesu využije výhradně fotokoutek od prodávajícího; v opačném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč; uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody a nákladů spojených se zajištěním fotokoutku. Rozsah služby je vymezen dle zvoleného „balíčku“, přičemž podmínky jsou uvedeny na webové stránce. Fotografie jsou kupujícímu dodány zpravidla do 14 dnů od konání plesu (to se netýká tisku fotek na místě). Po zaplacení zálohové faktury se spojí fotograf s kontaktní osobou kupujícího za účelem domluvení detailů týkajících se fotokoutku (jako je např. čas příjezdu, místo umístění fotokoutku, pozadí apod.).

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Prodávající neposkytuje poprodejní servis nad rámec práv kupujícího vyplývajících z platných právních předpisů.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty info@myprom.cz, datová schránka: g8ybhu3. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

V Praze dne 6. 1. 2023 

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost MyProm s. r. o., IČ: 04543513, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249416 (dále jen správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo e-mailem na info@myprom.cz

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě užívání webu správce (https://myprom.cz/). Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: 

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • datum narození,
 • název obchodní firmy fyzické osoby, 
 • bydliště,
 • adresa sídla nebo místa podnikání, 
 • fakturační a dodací adresa,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo, 
 • e-mail,
 • telefon,
 • platební údaje,
 • podpis,
 • síťové identifikátory, 
 • osobní údaje získané z cookies.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem (zejména poskytování služeb souvisejících s pořádáním eventů), plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit pomocí zaslání emailu na info@myprom.cz nebo pomocí odkazu uvedeného v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

 

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.). 

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na promlčecí lhůty stanovené v občanském zákoníku. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu zpracovává správce osobní údaje po dobu 10 let, nebo do doby, kdy je souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.) zpracovává správce po dobu 3 let od posledního prodeje, nebude-li proti tomuto zpracování do té doby podána námitka ze strany subjektu údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na info@myprom.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, ochranu oprávněných zájmů správce nebo splnění právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby – příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. 

Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé účetních/mzdových služeb a systémů, správci IT systémů, poskytovatelé právního a daňového poradenství, spolupracovníci správce, poskytovatelé marketingových služeb (zejména WooCommerceGoogle Analytics a Facebook) a orgány veřejné moci, kterým má správce povinnost osobní údaje poskytovat (např. finanční úřady). 

Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci členských států Evropské unie s výjimkou případů, kdy jsou pro zpracování využívány služby WooCommerce (poskytovatel řešení pro e-shopy), Facebook (marketingový retargeting, messenger a profily správce na sociální síti Facebook) a služby Google Analytics (analýza návštěvnosti webových stránek). Tito poskytovatelé sídlí v USA. Předávání těmto příjemcům je založeno na standardních smluvních doložkách.

Prokazování totožnosti subjektů údajů

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva: 

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 

i) další práva stanovená v zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku?

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je možné podat správci písemně či na emailovou adresu: info@myprom.cz. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu a subjekt údajů proti takovému zpracování vznese námitku, správce osobní údaje v tomto rozsahu již dále nezpracovává.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v elektronické formě, jsou ukládány v rámci interního systému a jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům pracujícím s těmito osobními údaji prostřednictvím zařízení zabezpečených přihlašovacím jménem a heslem. Správce používá profesionální antivirovou ochranu a firewall, jež pravidelně aktualizuje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány v písemné formě, jsou uloženy v zabezpečených prostorách správce, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Všechna přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

Přestože správce zabezpečuje osobní údaje pomocí vhodných technických a organizačních opatření, není objektivně možné zcela zaručit jejich bezpečnost. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že činí vše proto, aby osobní údaje byly v bezpečí, a pravidelně kontroluje, zda nedošlo k porušení jejich zabezpečení.

Cookies

Správce na svých webových stránkách https://myprom.cz/ využívá tzv. cookies, které jsou ukládány na zařízení subjektů údajů. Tyto cookies slouží zejména pro zajištění funkčnosti webových stránek, pro marketing a pro analýzu návštěvnosti. S výjimkou nezbytných technických cookies, jsou cookies uloženy pouze po předchozím souhlasu ze strany subjektu údajů. Pokud subjekt údajů cookies odmítne, nebude správce sledovat o subjektu údajů žádné marketingové ani analytické informace. V prohlížeči se jen použije soubor cookie, prostřednictvím něhož se uloží informace, že se tyto údaje nemají sledovat.

Pro analýzu návštěvnosti správce používá službu Google Analytics. Pokud subjekt údajů nechce poskytovat data o používání webu službě Google Analytics, může použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. Více informací o zpracování a využití dat lze nalézt ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může subjekt údajů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace může subjekt údajů použít nápovědu svého prohlížeče.

Správce na svých webových stránkách používá tzv. dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou uloženy v zařízení jen do ukončení programu internetového prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat zařízení subjektů údajů v případě opakované návštěvy webových stránek a umožňují přizpůsobovat webové stránky zájmům subjektů údajů.

V následující tabulce naleznete, jaké druhy souboru cookies správce využívá:

Vydavatel/ Název cookie

Typ

Trvanlivost

Popis

WooCommerce / tk_or

Analytická, marketingová

5 let

Tento soubor cookie je nastaven pluginem JetPack na stránkách používajících WooCommerce. Jedná se o „referral cookie“, která se používá k analýze chování uživatelů.

WooCommerce / tk_r3d

Analytická, marketingová

3 dny

Soubor cookie je nainstalován pomocí pluginu JetPack. Používá se pro interní měření aktivit uživatelů za účelem zlepšení uživatelského komfortu.

WooCommerce / tk_lr

Analytická, marketingová

1 rok

Tento soubor cookie je nastaven pluginem JetPack na stránkách používajících WooCommerce. Jedná se o „referral cookie“, která se používá k analýze chování uživatelů.

Facebook / _fbp, xs, fr, datr, c_user

Marketingová

Trvalá (3 měsíce)

Slouží pro účely marketingu a propojení se sociální sítí Facebook.

Google /
_ga,_gid, _gat, _gcl

Analytická, marketingová

Trvalá (max. 2 roky)

Slouží pro účely marketingu a analýzu návštěvnosti.

quform_session           

Technická

Dočasná

Zajištění funkčnosti kontaktního formuláře.

eu_cookies_bar

Technická

5 měsíců

Zajištění funkčnosti cookie lišty.

Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz. Případně má možnost požádat o soudní ochranu u příslušného soudu.

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 22. 6. 2022.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Níže naleznete ke stažení vzorový formulář k odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 📥