Obchodní podmínky afterparty

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VSTUPENEK NA AFTERPARTY

I. VŠEOBECNÉ

 1. Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky.
 2. MyProm.cz“ se rozumí MyEvent, s.r.o., IČO: 05638755, se sídlem Antala Staška, 1076/33a, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268082.
 3. Objednatelem“ se rozumí obchodní partner MyProm.cz neboli Příkazce vyplývající z podepsané Příkazní smlouvy, kterou Objednatel pověřil MyProm.cz (Příkazníka) k pořádání kulturní a/nebo jiné akce na níž jsou prodávány Vstupenky v Prodejní síti.
 4. Akcí“ se rozumí jakákoliv kulturní a/nebo jiná akce organizovaná MyProm.cz, na níž jsou prodávány Vstupenky v Prodejní síti.
 5. Vstupenkami“ se rozumí Vstupenky na Akce, z nichž Objednatel hradí MyProm.cz dle dané Příkazní smlouvy zajištění služeb a celkový průběh organizace Akce.
 6. Prodejní sít“ zahrnuje Zákazníky kupující Vstupenky na Akci.
 7. Kontaktovat MyProm.cz“ znamená zaslat písemnost na adresu sídla MyEvent, s.r.o. nebo zaslat e-mail na e-mailovou adresu info@myprom.cz či jinou e-mailovou adresu zaměstnanců s příponou @myprom.cz.
 8. Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Příkazní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi MyProm.cz a Objednatelem, jejíž předmětem je realizace Akce a prodej Vstupenek v Prodejní síti za odměnu sjednanou v Příkazní smlouvě pro MyProm.cz.
 10. Zákazníci“ jsou osoby, které si zakoupí Vstupenky v Prodejní síti.
 11. Příjem“ jsou finanční prostředky, které MyProm.cz obdrží za prodej Vstupenek. Tyto Příjmy přijímá MyProm.cz v hotovosti či převodem na účet.
 12. Smluvní strany“ jsou Objednatel a MyProm.cz.
 13. Tyto Obchodní podmínky vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti MyProm.cz a Objednatele při prodeji Vstupenek na Akce.

II. PŘEDMĚT UZAVŘENÉ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

 1. Na základě Příkazní smlouvy bude MyProm.cz zajišťovat realizaci Akce, zajištění služeb a výrobu Vstupenek, ze kterých Objednatel Akci MyProm.cz hradí. Objednatel zajišťuje jménem a na účet MyProm.cz, prodej vstupenek, které od MyProm.cz obdrží, a to prostřednictvím Prodejní sítě.

III. PRÁVA A POVINNOSTI MYPROM.CZ

 1. MyProm.cz se zavazuje, že bude pro Objednatele vyrábět a distribuovat Vstupenky včas a v dostatečném předstihu, aby je mohl Objednatel prodávat. MyProm.cz je ve vztahu k Zákazníkovi prodávajícím, přičemž prodej uskutečňuje prostřednictvím Objednatele. Zákazník je kupujícím. Příjem z prodeje Vstupenek je inkasován do rukou odpovědného zástupce společnosti MyProm.cz nebo na bankovní účet MyProm.cz.
 2. MyProm.cz odpovídá za průběh samotné Akce.
 3. Prodej Vstupenek bude ukončen úplným vyprodáním všech Vstupenek, jejichž prodejem je pověřen právě Objednatel. Pokud nedojde k vyprodání všech Vstupenek, jejichž prodejem MyProm.cz pověřil Objednatele, dojde k ukončení prodeje nejpozději k okamžiku ukončení Akce.
 4. Dále může být prodej Vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě ukončen na základě písemné dohody mezi Objednatelem a MyProm.cz, na základě písemného pokynu nebo na základě jednostranného oznámení prostřednictvím e-mailu.
 5. Dojde-li ke zrušení Akce či změně termínu z důvodu vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), je Objednatel povinen o této skutečnosti MyProm.cz písemně informovat. MyProm.cz, který inkasuje peníze za prodej Vstupenek, je oprávněn vrátit zákazníkovi vstupné prostřednictvím poukazu na další nákup na kteroukoliv jím realizovanou akci.
 6. Jakmile Objednatel obdrží od Zákazníka vrácenou Vstupenku, je povinen o tom písemně informovat MyProm.cz pomocí e-mailu spolu s přiloženou vrácenou Vstupenkou, která má být refundována, a to do 5 pracovních dnů od jejího obdržení. MyProm.cz na základě toho vystaví poukaz pro Objednatele, který je povinen jej dále předat Zákazníkovi, a to nejpozději do 14 dnů od vrácení vstupenky Zákazníkem. Pokud tak Objednatel neučiní ve stanoveném termínu, je MyProm.cz oprávněn žádat od Objednatele náhradu škody.
 7. Objednatel a MyProm.cz se dále dohodli, že MyProm.cz bude pro Objednatele informovat veřejnost o konané Akci formou uveřejnění informací o konané Akci, a to na facebookových stránkách www.facebook.com/mypromcz případně dalšími způsoby, které MyProm.cz uzná za vhodné.
 8. MyProm.cz se zavazuje doručit vyrobené Vstupenky Objednateli na vlastní náklady. Objednatel se zavazuje Vstupenky zakoupené prostřednictvím Prodejní sítě doručit Zákazníkům na vlastní náklady.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

 1. Objednatel se zavazuje potvrdit na základě písemné výzvy veškeré nezbytné informace týkající se Akce, tj. především název, datum, čas, místo konání Akce, dále názvy prodejních kategorií, jejich ceny, kapacity a popřípadě další informace týkající se prodeje Vstupenek. Po dobu prodlení Objednatele s plněním povinnosti podle tohoto odstavce není MyProm.cz povinen zahájit výrobu, prodej a distribuci Vstupenek na předmětnou Akci.
 2. Objednatel je povinen Kontaktovat MyProm.cz ohledně všech změn, které v souvislosti s realizací Akce učiní, zejména pak těch změn, které by mohly mít dopad na Zákazníka, a to e-mailem.
 3. V zájmu zajištění přehlednosti o opatřeních v souvislosti s výrobou Vstupenek zajišťovanou MyProm.cz se Objednatel při prodeji zavazuje neprovádět kopírování, úpravy ani jakékoliv změny Vstupenek s tím, že jakékoliv takové úpravy lze provádět výhradně jen prostřednictvím MyProm.cz či s písemným souhlasem MyProm.cz.
 4. Objednatel se zavazuje zajistit: 
  1. informace k akci,
  2. splnění povinností dle podepsané Příkazní smlouvy (včetně dodatků),
  3. splnění povinností dle těchto obchodních podmínek,
 5. Objednatel souhlasí s tím, že MyProm.cz smí použít pouze obsah definovaný Objednatelem nebo na internetových stránkách www.myprom.cz a jím přidružených sociálních sítích jako je facebook.com/mypromcz a instagram.com/myprom.cz. Objednatel se v této souvislosti zavazuje zajistit pro MyProm.cz veškeré potřebné sublicence k takovému užití, zejména pak využití názvu školy. V případě nesplnění povinnosti Objednatele podle předchozí věty, je Objednatel povinen MyProm.cz odškodnit v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči MyProm.cz jakékoliv nároky z titulu užití obsahu definovaného Objednatelem.
 6. Objednatel se zavazuje zajistit Zákazníkům, kteří zakoupí Vstupenky prostřednictvím Prodejní sítě, stejná práva při koupi Vstupenek.
 7. Dojde-li ke zrušení Akce z vlastní vůle Objednatele i přesto, že Akci bude možno realizovat ve zvoleném či náhradním termínu, MyProm.cz není oprávněn vrátit Zákazníkovi vstupné prostřednictvím poukazů. Veškeré refundace a vrácení vstupného si následně řeší Objednatel sám, kdy MyProm.cz vrátí Objednateli utržené vstupné ponížené o minimální odměnu z prodeje Vstupenek sjednanou v Příkazní smlouvě dle čl. 5 a sankci dle čl. 6 dané Příkazní smlouvy.

V. ODMĚNA MYPROM.CZ, ZAPOČTENÍ A PROMLČECÍ LHŮTA

 1. Smluvní strany se dohodly dle Příkazní smlouvy, že Objednatel bude hradit MyProm.cz odměnu za zajištění služeb, Vstupenek a celkový průběh Akce, formou příjmů z prodaných Vstupenek v Prodejní síti, a to ve výši sjednané v Příkazní smlouvě dle čl. 5 Příkazní smlouvy.
 2. Úplatu je MyProm.cz oprávněn přijmout a evidovat ji jako tržbu na základě vystavení písemné či elektronické výzvy pro Objednatele v časovém rozsahu 14 dnů. Objednatel je povinen předat MyProm.cz veškeré příjmy za prodej Vstupenek a ponechat si zbytek neprodaných vstupenek do další písemné výzvy. MyProm.cz se zavazuje vystavit Objednateli běžný daňový doklad (fakturu) k odměně za prodej Vstupenek do 30 (třiceti) pracovních dnů po ukončení Akce. 
 3. V případě nesplnění podmínek o odměně dle čl. 5 podepsané Příkazní smlouvy ze strany Objednatele, zejména pak nesplnění minimálního počtu prodaných vstupenek, je povinen Objednatel doplatit případný rozdíl a to na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) do dne splatnosti uvedené ve faktuře.
 4. MyProm.cz je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatele vzniklé na základě Příkazní smlouvy, vzniklé z titulu náhrady škody, sankčního ujednání, poškození dobrého jména MyProm.cz, bezdůvodného obohacení nebo z jakéhokoliv jiného titulu, na jakékoliv splatné či nesplatné pohledávky, které má Objednatel za MyProm.cz na základě Příkazní smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Takto je MyProm.cz oprávněn započíst i své případné promlčené pohledávky za Objednatele.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Veškerá korespondence mezi Objednatelem a MyProm.cz bude probíhat buď osobním předáním, doporučeně poštou, případně na e-mailové adresy uvedené v Příkazní smlouvě vč. jejích dodatků.
 2. MyProm.cz si vyhrazuje právo umístit na Vstupenku své logo.
 3. MyProm.cz neodpovídá Zákazníkům za škodu či újmu, která jim vznikla v souvislosti s nekonáním Akce z důvodu vlastního rozhodnutí zrušení Akce Objednatelem. V případě, že jakýkoliv Zákazník vznese vůči MyProm.cz jakýkoliv nárok v této souvislosti, zavazuje se Objednatel tento nárok vyřešit na své vlastní náklady a informovat MyProm.cz o jeho vyřešení. 
 4. Pokud MyProm.cz obdrží reklamaci vycházející ze skutečnosti, že došlo ke změně data Akce, je MyProm.cz oprávněn, nikoliv však povinen, tuto reklamaci vyřídit vrácením vstupného a částku, kterou Zákazníkovi vyplatil, vyúčtovat Objednateli. Toto ovšem učiní pouze po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele, jinak vystaví Zákazníkovi poukaz na kteroukoli jím pořádanou Akci.
 5. V případě, že jakýkoliv Zákazník, který zakoupil prostřednictvím Prodejní sítě Vstupenku na Akci, vznese jakoukoliv reklamaci či nárok vztahující se k Akci, je Objednatel oprávněn předat tuto reklamaci k posouzení MyProm.cz a dohodnout se na dalším postupu.
 6. MyProm.cz a Objednatel se zavazují po celou dobu platnosti Příkazní smlouvy a po dobu 5 (pěti) let po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o obsahu Příkazní smlouvy, těchto Obchodních podmínkách, včetně jejich finančních ujednání. Veškerá ustanovení Příkazní smlouvy a těchto Obchodních podmínek jsou oběma Smluvními stranami považována za důvěrná a za předmět obchodního tajemství. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Objednatele má MyProm.cz nárok na zaplacení smluvní pokuty dle Příkazní smlouvy za každé i jednotlivé porušení uvedené povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a jejím zaplacením není v žádném rozsahu dotčen případný nárok na náhradu škody. Smluvní strany nejsou povinny zachovávat mlčenlivost o obsahu Příkazní smlouvy a těchto Obchodních podmínek, pokud zpřístupnění těchto informací vyžaduje obecně závazný právní předpis. I v takovém případě se Smluvní strany zavazují učinit potřebné kroky pro zachování mlčenlivosti o veškerých finančních ujednáních, jež jsou obsahem Příkazní smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
 7. Objednatel se zavazuje informovat MyProm.cz o případných změnách všech údajů, které jsou potřeba pro plnění povinností dle Příkazní smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

VII. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto Obchodní podmínky může MyProm.cz jednostranně měnit s tím, že o změně bude následně informovat Objednatele e-mailem na jeho e-mailovou adresu. Změna Obchodních podmínek je účinná od 7. dne po doručení oznámení o změně těchto Obchodních podmínek Objednateli, ledaže Objednatel do 7. dne od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek od Příkazní smlouvy odstoupí.
 2. Oznámení o změně těchto Obchodních podmínek je možné zaslat Objednateli e-mailem na e-mailovou adresu. V takovém případě se za okamžik doručení oznámení o změně Obchodních podmínek považuje den následující po dni odeslání oznámení z e-mailové adresy MyProm.cz.
 3. Objednatel podpisem Příkazní smlouvy přebírá veškeré riziko funkčnosti jeho e-mailové schránky a není oprávněn namítat, že mu nebylo oznámení o změně Obchodních podmínek doručeno z jakýchkoliv technických či administrativních důvodů.
 4. Pokud Objednatel nesouhlasí se změnou těchto Obchodních podmínek, je oprávněn od Příkazní smlouvy odstoupit, a to do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení oznámení o změně Obchodních podmínek.
 5. V případě, že Objednatel svého práva nevyužije a od Příkazní smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek vyslovil souhlas.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní strany společně zpracovávají osobní údaje Zákazníků za účelem prodeje Vstupenek a řádného uskutečnění Akce. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tzv. GDPR jsou Smluvní strany společnými správci a ujednáními obsaženými v tomto plní své povinnosti dle čl. 26 GDPR. Smluvní strany nesou podíl na odpovědnosti za plnění povinností dle GDPR rovným dílem, ledaže je dále uvedeno jinak. Zákazníci (subjekty údajů) mohou vykonat svá práva dle GDPR u MyProm.cz pomocí e-mailu info@myprom.cz. Informační povinnost vůči Zákazníkům dle čl. 13 a GDPR plní smluvní strany pomocí formuláře „Evidence předprodeje“, který Objednatel předkládá Zákazníkům při prodeji Vstupenek, a dále pomocí Zásad ochrany osobních údajů zveřejněných zde: https://myprom.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
 2. Vztahy neupravené Příkazní smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
 3. Veškeré změny Příkazní smlouvy lze činit jen písemně, není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo v Příkazní smlouvě dohodnuto jinak.
 4. Příkazní smlouva vč. těchto Obchodních podmínek obsahuje úplné ujednání o předmětu Příkazní smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Příkazní smlouvy. 
 5. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Příkazní smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, a tedy Příkazní smlouva není adhezní smlouvou ve smyslu § 1798 Občanského zákoníku.

MyEvent, s.r.o.

Zhotoveno dne 1.12.2020
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KOUPI VSTUPENEK

MyEvent s.r.o.

se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 05638755

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268082

(dále jen „prodávající“)

pro prodej vstupenek na kulturní, společenské či jiné akce (dále jen „Akce“). 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), která si u prodávajícího zakoupila vstupenku na Akci.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude oznámena vložením nového znění obchodních podmínek na webové stránce. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním obchodních podmínek platných ke dni jejího uzavření. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je ze strany prodávajícího (či jím pověřené osoby) předána kupujícímu vstupenka na Akci a kupující za ni zaplatí kupní cenu.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cena stanovena údajem na vstupence či dle dohody stran.
 2. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o vystavení faktury zasláním e-mailu na: info@myprom.cz.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem. Kupní smlouva není uzavírána distančním způsobem, proto nemá kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.
 2. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení Akce z důvodů neležících na straně prodávajícího je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu (vstupné) prostřednictvím poukazu na další nákup na kteroukoliv jím realizovanou Akci, ledaže takový postup vylučuje zákon.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Práva z odpovědnosti za vady může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně v sídle prodávajícího či elektronickou poštou na adrese info@myprom.cz.
 4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající je povinen vydat kupujícímu (spotřebiteli) na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující je povinen řídit se při účasti na Akci podmínkami a pokyny prodávajícího či jiné osoby podílející se na organizaci Akce. Kupující se zavazuje dodržovat návštěvní řád (či jinak pojmenovaný obdobný dokument) vlastníka či provozovatele místa konání Akce.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@myprom.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“ dostupného zde: https://myprom.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování viz sídlo prodávajícího, adresa elektronické pošty info@myprom.cz, datová schránka: s5z8kyq.

V Praze dne 1. 9. 2022