OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KOUPI VSTUPENEK

MyEvent s.r.o.

se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 05638755

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268082

(dále jen „prodávající“)

pro prodej vstupenek na kulturní, společenské či jiné akce (dále jen „Akce“). 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), která si u prodávajícího zakoupila vstupenku na Akci.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude oznámena vložením nového znění obchodních podmínek na webové stránce. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním obchodních podmínek platných ke dni jejího uzavření. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je ze strany prodávajícího (či jím pověřené osoby) předána kupujícímu vstupenka na Akci a kupující za ni zaplatí kupní cenu.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cena stanovena údajem na vstupence či dle dohody stran.
 2. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o vystavení faktury zasláním e-mailu na: info@myprom.cz.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem. Kupní smlouva není uzavírána distančním způsobem, proto nemá kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.
 2. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení Akce z důvodů neležících na straně prodávajícího je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu (vstupné) prostřednictvím poukazu na další nákup na kteroukoliv jím realizovanou Akci, ledaže takový postup vylučuje zákon.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Práva z odpovědnosti za vady může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně v sídle prodávajícího či elektronickou poštou na adrese info@myprom.cz.
 4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající je povinen vydat kupujícímu (spotřebiteli) na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující je povinen řídit se při účasti na Akci podmínkami a pokyny prodávajícího či jiné osoby podílející se na organizaci Akce. Kupující se zavazuje dodržovat návštěvní řád (či jinak pojmenovaný obdobný dokument) vlastníka či provozovatele místa konání Akce.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@myprom.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“ dostupného zde: https://myprom.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování viz sídlo prodávajícího, adresa elektronické pošty info@myprom.cz, datová schránka: s5z8kyq.


V Praze dne 1. 9. 2022